Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden gelden vanaf de datum van inschrijving door middel van betaling en boeking van de Foundation en/of de Advanced Doula Training via de website. Of nadat BiA Training een aanmelding via email schriftelijk heeft bevestigd en de factuur en de daarop vermelde factuurdatum heeft verstuurd.

1. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van BiA Training

1.1. BiA Training verzorgt 4 dagen Foundation Doula Training op locatie (30 contacturen). Indien door externe omstandigheden die buiten onze macht liggen, lesgeven op locatie niet mogelijk is, wordt een deel online gegeven en wordt op een later tijdstip het hands-on gedeelte op locatie ingepland.

1.2. BiA Training verzorgt 3 dagen Advanced Doula Training op locatie (22,5 contacturen). Indien door externe omstandigheden die buiten onze macht liggen, lesgeven op locatie niet mogelijk is, wordt een deel online gegeven en wordt op een later tijdstip het hands-on gedeelte op locatie ingepland.

1.3. BiA Training verzorgt een trainingshandboek dat beschikbaar is voor elke student.

1.4. Het trainingsmateriaal is vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar. Een deel van de te lezen boeken is in het Nederlands beschikbaar. Indien het lezen van de Engelstalige boeken een probleem vormt voor de student, dan wordt gekeken of er een alternatieve oplossing is (zonder garantie).

1.5. Wanneer de training in het Nederlands wordt gegeven, wordt de gehele training in het Nederlands onderwezen door de docenten, met dien verstande dat het trainingsmateriaal in het Engels is.

1.6. De student krijgt toegang tot een online omgeving (op het moment is dat Dropbox), waarin documenten beschikbaar zijn t.b.v. het regelen van stages, de evaluatieformulieren, overzicht van het certificeringstraject e.d.

1.7. Mentoring:

1.7.a. Bij de prijs van Foundation en Advanced Training tezamen inbegrepen zit in totaal twee (2) uur 1 op 1 mentor begeleiding door een aangewezen mentor. Indien de mentor door omstandigheden niet aan de mentoring verplichting kan voldoen, dan wordt er een andere mentor toegewezen. De mentor is verantwoordelijk voor het beantwoorden van mentoring vragen, met dien verstande dat wanneer de mentor bij een bevalling is, aan het lesgeven is, op vakantie is, of de vraag wordt in de avonduren of het weekend gesteld, dat er een responstijd van 1-5 dagen kan zijn. De student is verantwoordelijk voor het initiëren van contact.

1.7.b. Extra mentoring is mogelijk, tegen een uurprijs van €60,- ex btw.

1.7.c. Gelegenheid tot intervisie: iedere 6-8 weken wordt een Reflect & Recharge bijeenkomst gehouden – online of op locatie – waar iedere student aan mee kan doen. Een nominale toegangsprijs wordt gevraagd ter dekking van de kosten van de locatie en/of het online platform.

1.7.d. BiA Training geeft de student toegang tot het online platform waar peer-to- peer contact mogelijk is. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van een (geheime) facebookgroep. Dit online platform is alleen toegankelijk voor degenen die de intentie hebben om te certificeren als BiA Doula en voor
reeds gecertificeerde BiA Doula’s.

1.7.e. BiA Training behoudt zich het recht voor om zonder overleg leden uit deze facebookgroep te verwijderen.

1.8. BiA Training levert een overzicht van de boeken en ander trainingsmateriaal die gelezen of bekeken moeten worden en integraal onderdeel van de opleiding zijn. De boeken worden door de student zelf aangeschaft.

1.9. Iedere student die in aanmerking komt om te certificeren (zie hieronder meer over certificering) krijgt een certificeringsgesprek met haar of zijn mentor, op locatie of online. Certificering zit inbegrepen bij het lesgeld.

1.10. Website vermelding:

1.10.a.Iedere student van BiA Doula Training kan vermeld worden op de website van BiA Doula Training als student doula – voor een maximumperiode van 2 jaar (zie hieronder bij punt 3 ‘Certificering’).

1.10.b.De student wordt zonder overleg van de website gehaald wanneer deze periode verstreken is en er geen communicatie is geweest over verlenging van het certificeringstraject.

1.10.c.Vermelding als gecertificeerde doula is onbeperkt, tenzij BiA Training anders
besluit.

1.10.d.Wanneer de doula niet meer werkzaam is, of de doula wil niet meer op de website vermeld worden, geeft zij/hij/die dit daar aan BiA Training, zodat de vermelding van de website gehaald kan worden.

1.10.e.De student / gecertificeerde BiA Doula is verantwoordelijk voor het toesturen van veranderingen in de vermelding (naw-gegevens, website url etc).

1.10.f.Indien BiA Training bemerkt dat bepaalde gegevens verouderd zijn, behoudt zij zich het recht toe om de vermelding van de website te halen zonder nader overleg met de student.

1.10.g.Indien de doula het recht wordt ontzegd om zich nog langer Gecertificeerde doula door BiA Training (zie punt 3 ‘certificering’) te profileren, dan wordt de vermelding van de betreffende doula van de website gehaald.

1.11. Inhoud en kwaliteit van de opleiding:

1.11.a.BiA Doula Training leidt op tot geboorte doula, waarbij aandacht wordt gegeven aan begeleiding van de zwangere (en partner) in elk mogelijke setting, zoals thuis, ziekenhuis (zowel poliklinisch en klinisch) of geboortecentrum.

1.11.b.BiA Training voert naar beste vermogen en inzicht de training uit waarbij zij zich op de hoogte houdt van de meest recente ontwikkelingen en inzichten op het gebied van de geboortezorg. De docenten verbonden aan de opleiding hebben ruime ervaring als actieve doula en committeren zich aan het blijvend ontwikkelen van hun expertise.

1.11.c.BiA Training behoudt zich de mogelijkheid voor om vorm en inhoud van trainingsonderdelen aan te passen indien zij dit noodzakelijk acht. Indien dit van invloed is op de voortgang en certificering van de student, dan wordt deze daarover ingelicht.

1.12. De groepsgrootte en docenten: de groepsgrootte per training is maximaal 22 deelnemers. Doorgaans zal de training met 2 docenten per lesdag gegeven worden, tenzij er een omstandigheid door overmacht is die dat niet mogelijk maakt.

2. Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de student

2.1. De BiA Doula Foundation Training is toegankelijk voor een ieder die het beroep van doula wil gaan uitvoeren. Tevens is de training toegankelijk voor mensen die de opleiding willen doen als aanvulling op de bestaande praktijk (bijvoorbeeld kraamverzorgenden, zwangerschapsdocenten, verloskundigen etc).

2.2. De BiA Doula Advanced Training is toegankelijk voor degenen die de Foundation Training hebben gevolgd. Tevens is de training toegankelijk voor doula’s en andere geboorte professionals die reeds werkzaam zijn in het veld.

2.3. Bij registratie en aanmelding krijgt de student de vraag een intake vragenlijst in te vullen met motivatie en achtergrond. De student committeert zich eraan om deze ruim voorafgaand aan de training in te vullen. Wanneer BiA Training aanleiding ziet, dan kan het zijn dat contact wordt opgenomen om bepaalde punten te bespreken.

2.4. Aangezien de training gebruikt maakt van Engelstalige vakliteratuur, is kennis van het Engels noodzakelijk voor wat betreft het lezen en luisteren. De student hoeft niet spreek- of schrijfvaardig te zijn in het Engels.

2.5. BiA Training stelt geen vooropleidingseisen. De student dient het gelezene en de opgedane kennis in de in-person dagen, te kunnen vertalen naar en te integreren in de praktijk van het doulaschap. Het is de verantwoordelijkheid van de student om voorafgaand aan de inschrijving, te beoordelen of zij/hij/die dat denkt te kunnen. Indien er twijfel is, neemt de student voorafgaand aan de inschrijving contact op met BiA Training om dit te bespreken. Indien gaande de opleiding wordt bemerkt dat het begrips- en integratieniveau niet toereikend is, wordt er een evaluatiemoment ingelast.

2.6. BiA Doula Training is volwassenenonderwijs en is modulair opgebouwd. Dit wil zeggen dat van de student verwacht wordt dat deze zelf bepaalt hoe zij/hij/die het eigen studietraject inricht. Dit kan in overleg met de mentor als daar behoefte aan is. Van de student wordt verwacht dat zij/hij/die proactief is en zelfstandig en autonoom handelt. Dit betekent onder andere dat de student:

2.6.a. Naar alle lesdagen komt en op tijd aanwezig is.

2.6.b. De gehele lesdag deel neemt (tenzij er een calamiteit is); indien maximaal één lesdag gemist wordt, kan deze ingehaald worden bij een volgende training, mits er plek in de trainingsgroep is. Indien de eerste lesdag gemist wordt, moet de student vóór de aanvang van dag 2 aanvullend video- materiaal bekijken (3-4 uur). Zie verder 3. ‘certificering’ en 5 ‘Annuleringsregeling en betalingsverplichting’.

2.6.c. Aan de zelfstudie criteria voldoet: de student zorgt dat hij/zij/die alle boeken en overige materialen, waaronder het trainingshandboek, gelezen heeft, indien van toepassing voorafgaand aan de lesdagen.

2.6.d. Het initiatief neemt in het contact met de mentor.

2.6.e. Via de facebook groep of via medestudenten bijhoudt wanneer de intervisiemomenten zijn (‘Reflect & Recharge meetings’).

2.6.f. Zelf naar stageplekken zoekt (verloskundigenpraktijk, ziekenhuis, zwangerschapscursus).

2.6.g. Zelf cliënten zoekt voor de student-begeleidingen (dit is onderdeel van het leerproces om zelfstandige ondernemer te worden).

2.6.h. Aan zelfreflectie doet. Oa: student zorgt ervoor dat de Food for Thought toegestuurd is aan de mentor voorafgaand aan de Advanced Training; student maakt SWOT analyse ten behoeve van de eigen voortgang; student staat open voor feedback, leren en verandering.

2.6.i. Lacunes in kennis en kunde bepaalt en zorgt dat deze lacunes opgevuld worden, eventueel in samenspraak met de mentor.

2.7. Verder is de student:

2.7.a. Respectvol naar de medestudenten, de trainers, overige doula’s en de zorgverleners in het veld (kraamverzorgenden, verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen, lactatiekundigen, etc) en hun cliënten.

2.7.b. Bewust van en reflecteert zij/hij/die op culturele verschillen, eigen biases / frame of reference en ontwikkelt zij/hij/die actief o.a. culturele competentie en passende communicatieve vaardigheden.

2.8. Vanaf het moment dat de student / gecertificeerde doula zich online en/of offline presenteert als een BiA (student)doula, is zij/hij/die verplicht zich te houden aan de BiA Training Code of Conduct en Scope of Practice. Deze kan op aanvraag toegestuurd worden via de mail.

2.9. Het trainingshandboek, de elektronische diapresentatie, oefeningen en andere materialen die gebruikt worden in de les zijn copyrighted door BiA Training. Deze kunnen niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Overnemen van het trainingscurriculum is niet mogelijk.

2.10. Het geheel van hands-on vaardigheden zoals in het leerprogramma van BiA Training wordt aangeboden, kan niet door de student/afgestudeerde in zijn geheel als leerprogramma aangeboden worden om andere professionals op te leiden. Dit is schending van het intellectueel eigendom van BiA Training.

2.11. De hands-on vaardigheden die de student aangereikt krijgt in de training zijn voor gebruik als doula met je klanten in een 1 op 1 situatie. Ze zijn niet om door te geven aan (zwangerschaps)groepen. De informatie die BiA Training verstrekt is niet voldoende om het geleerde door te kunnen geven in een dergelijke setting.

3. Certificering

3.1. De student heeft 2 jaar de gelegenheid om te certificeren, gerekend vanaf de datum van de gevolgde BiA Foundation Doula Training.

3.2. De student kan om verlenging van de certificering periode aanvragen, met opgaaf van reden. De student is zelf verantwoordelijk om dit op tijd te doen. BiA Training behoudt zich het recht voor deze verlenging al dan niet in te willigen.

3.3. Indien de certificering periode voorbij is en er is geen verlenging aangevraagd, wordt de student uit de studentengroep en online omgeving gehaald en wordt de vermelding op de BiA Training website verwijderd.

3.4. Om gecertificeerd te worden als BiA Doula, dienen alle stappen van het certificeringstraject gedaan te zijn. Deze worden voorafgaand aan de training toegestuurd en tijdens de training besproken. Het certificeringstraject ziet er in grote lijnen als volgt uit; de onderdelen kunnen naar inzicht gedaan worden, er is geen vaste volgorde:

3.4.a. Lezen van de boeken van de verplichte literatuurlijst, het trainingshandboek en alle toegestuurde materialen, voorafgaand aan de betreffende training

3.4.b. Bijwonen van alle lesdagen (7 in totaal) met 95% aanwezigheid. Indien een gedeelte van een lesdag gemist moet worden, dan wordt dit in overleg gedaan met de trainers. In geval 1 lesdag gemist wordt, dient er overleg te zijn met de trainers of dit toelaatbaar is. Deze lesdag moet ingehaald worden in een andere training, mits in die training plek is. Indien de eerste lesdag gemist wordt, moet de student vóór de aanvang van dag 2 aanvullend video-materiaal bekijken (3-4 uur), en ook deze lesdag inhalen.

3.4.c. De student kan zelf bepalen, eventueel in overleg, wanneer zij/hij/die de Advanced Training doet. Met dien verstande dat BiA Training in de meeste gevallen aanraadt minimaal 3 maanden tussen de Foundation en de Advanced Training te laten. Mocht er al reeds kennis / ervaring / achtergrond zijn m.b.t. zwangerschap en bevallen, kunnen de Foundation en de Advanced Training opeenvolgend gedaan worden. In dit geval is er voorafgaand contact met de trainers om hier afspraken over te maken.

3.4.d. Toesturen van ‘Food for Thought’ + andere opdrachten aan de aangewezen mentor.

3.4.e. Observatiestages bij verloskundige praktijk (2) en in het ziekenhuis (2).

3.4.f. Begeleiden van ten minste 3 cliënten, met volledige doula-traject (minimaal 2 voorgesprekken, continue begeleiding tijdens de bevalling, minimaal 2 postpartum bijeenkomst).

3.4.g. Bijwonen van 1 thuisbevalling (tijdens verloskundige observatiestage of van eigen cliënt).

3.4.h. Bijwonen van zwangerschapscursus.

3.4.i. Boekverslag van 1 boek van de verplichte literatuurlijst.

3.4.j. Bijwonen van tenminste 2 Reflect & Recharge meetings.

3.4.k. Toetsing. Er is een online toetsingsmoment om te bepalen of de student het leermateriaal kent.

3.4.l. Indienen portfolio met alle verslagen en reflecties, inclusief evaluatieformulieren van de stagebegeleiders en de cliënten. Tevens zit in het portfolio de checklist en de ondertekende Scope of Practice en Code of Conduct.

3.5. Indien de mentor van een student aanleiding ziet voor een tussentijdse evaluatie tijdens het certificeringstraject, dan dient de student hier gehoor aan te geven.

3.6. Indien de mentor, met ruggespraak met de andere mentoren, aanleiding ziet om een student niet te certificeren, dan wordt dit voorgelegd aan de student. De student wordt in de gelegenheid gesteld om in te gaan op de onderdelen waarop beoordeeld is dat de student niet kan certificeren. Een tweede mentor zal bij dit gesprek aanwezig zijn. De uiteindelijke beslissing ligt bij BiA Training.

3.7. BiA Training behoudt zich ten alle tijde het recht voor om de student verdere deelname aan de training te ontzeggen, en/of niet te certificeren.

Beoordeeld wordt:

3.7.a. Hoe zal deze doula cliënten ondersteunen?

3.7.b. Hoe heeft deze doula haar eventuele eigen ervaringen verwerkt? 3.7.c. Hoe zal de doula omgaan met zorgverleners?

3.7.d. Hoe zal de doula omgaan met collega’s? In de beoordeling wordt gekeken naar:

3.7.e. Gedrag tijdens de trainingsdagen.

3.7.f. Communicatie met de mentor.

3.7.g. Communicatieve vaardigheden.

3.7.h. Inlevingsvermogen.

3.7.i. Reflectievermogen.

3.7.j. Culturele competentie.

3.7.k. Collegialiteit.

3.7.l. Werken buiten ‘Scope of Practice’ en/of ‘Gedragscode’.

3.7.m. Eventuele feedback of klachten vanuit het veld (cliënten, zorgverleners, doula’s).

3.8. Wanneer de student aan alle criteria heeft voldaan en de portfolio is ingestuurd, beoordeeld en goedgekeurd, dan volgt een certificeringsgesprek, alwaar de student haar/zijn certificaat uitgereikt krijgt. Het certificeringsgesprek vindt plaats binnen 6-8 weken nadat de portfolio is goedgekeurd. Indien er buitengewone omstandigheden zijn, kan afgeweken worden van deze termijn. Het certificeringsgesprek is met de eigen mentor en indien mogelijk is een van de andere trainers ook aanwezig. Het certificeringsgesprek is een reflectie op het hele traject dat de betreffende doula heeft afgelegd, met daarin een terugblikken en vooruitkijken. Er kan ingegaan worden op eventuele aandachts- en ontwikkelingspunten voor de doula. De certificering is bij voorkeur op locatie, maar is ook mogelijk online.

3.9. Wanneer de student gecertificeerd is, is zij/hij/die gemachtigd zich BiA Certified, BiA gecertificeerd, BiA Certified Doula, BiA gecertificeerde doula, of BiA Doula te noemen, en/of op de promotionele uitingen te vermelden dat zij/hij/die bij BiA de opleiding heeft gedaan tot doula. Ook kan zij/hij/die het logo van BiA Training op de eigen website vermelden.

3.10. De certificering is levenslang geldig, zolang de doula zich houdt aan de BiA Scope of Practice en Code of Conduct en zolang zij/hij/die geen inbreuk maakt op de copyright van BiA Training. Er is geen hercertificering verplichting.

3.11. Gecertificeerde BiA Doula’s kunnen op de website van BiA Training vermeld worden. Zie verder punt 1.10.

3.12. Indien BiA Training bemerkt dat betreffende doula zich niet houdt aan de BiA Scope of Practice en/of Code of Conduct, en/of inbreuk maakt op het copyright van BiA Training, zal zij per email laten weten dat betreffende doula zich om moverende redenen geen BiA Certified Doula et cetera meer mag noemen, en wordt zij/hij/die verzocht het logo van haar promotionele uitingen te verwijderen. Tevens zal de vermelding van de betreffende doula van de website van BiA Training verwijderd worden. De doula zal ook geen toegang meer hebben tot de studentengroep en online (leer)omgeving.

3.13. Op het online platform (facebook op dit moment) worden alleen studenten toegelaten die binnen hun 2-jarig certificeringstraject zitten en de intentie hebben om als doula te gaan werken, alsook gecertificeerde BiA Doula’s. Wanneer een student niet meer aan deze vereisten voldoet, wordt deze uit de groep gehaald. Zie ook punt 3.3.

3.14. Indien de student de Foundation en/of Advanced Training als bijscholing heeft gevolgd, bijvoorbeeld als aanvulling op de eigen professie, of als doula die gecertificeerd is bij een andere opleiding/instituut, of als de student uiteindelijk niet certificeert, dan kan de student op de promotionele / publieke uitingen vermelden dat BiA Foundation / Advanced Training als bijscholing gedaan is.

Het volgende kan uitdrukkelijk niet gezegd worden:
‘ik ben opgeleid door BiA Training’ of ‘ik heb de BiA (Foundation/Advanced) Doula Training gedaan’ of ‘ik heb de BiA (Foundation / Advanced) Doula Training gevolgd’.

Wel kan worden gezegd:
‘ik heb de BiA Foundation/Advanced Doula Training als bijscholing gevolgd’.

Ook kan het logo van BiA Training in dit geval niet gebruikt worden.

4. Klachtenregeling

4.1. BiA Training heeft een klachtenregeling voor het geval een cliënt, zorgverlener of collega een klacht heeft over een van de BiA studenten of gecertificeerden.

4.2. Tevens is er een klachtenregeling voor het geval een student een klacht heeft over de opleiding.

4.3. De klachtenprocedures zijn per mail op te vragen.

5. Annuleringsregeling en betalingsverplichting

5.1. Het herroepingsrecht van 14 dagen is geldig vanaf de online registratie en betaling via de website of vanaf de factuurdatum van de door BiA Training toegestuurde factuur. Het herroepingsrecht geldt alleen indien de training niet binnen 30 dagen van de registratie/betaling/factuurdatum plaatsvindt. Binnen de termijn van het herroepingsrecht kan de training kosteloos geannuleerd worden. De opzegging dient per email aan doula@biadoulatraining.com verstuurd te worden.

5.2. Indien 5.1 niet van toepassing is, kan de geboekte training tot 30 dagen voorafgaand aan de betreffende training geannuleerd worden, met inachtneming van €150,- administratiekosten. De annulering dient via email aan doula@biadoulatraining.com verstuurd te worden. Indien de training reeds betaald is, wordt het bedrag van de training minus €150,- administratiekosten teruggestort. Indien de training nog niet betaald is, worden de €150,- administratiekosten in rekening gebracht.

5.3. Indien de training plaatsvindt binnen 30 dagen, is annulering niet meer mogelijk.

5.4. Indien de Foundation Doula Training en de Advanced Doula Training gezamenlijk geboekt worden en er gebruik gemaakt wordt van de samenboekkorting, is het alleen mogelijk om tot 30 dagen voorafgaand aan de Foundation Training beide trainingen te annuleren, met inachtneming van €150,- administratiekosten. Indien de training reeds betaald is, wordt het bedrag van de training minus €150,- administratiekosten teruggestort. Indien de training nog niet betaald is, worden de €150,- administratiekosten in rekening gebracht.

5.5. Indien de student na inschrijving de deelname aan de betreffende training wil verplaatsen naar een volgende training, dan is dat éénmalig mogelijk indien dit aangevraagd wordt binnen de annuleringsperiode: tot 30 dagen vóór aanvang van betreffende training, met inachtneming van €150,- administratiekosten. Deze administratiekosten zullen apart gefactureerd worden. De inschrijving voor de verplaatste training is vervolgens definitief en valt niet onder de annuleringsregeling; m.a.w. dan is er geen restitutie van het trainingsgeld mogelijk. Indien er in de tussentijd een prijsverhoging heeft plaatsgevonden voor de betreffende training, zal het prijsverschil gefactureerd worden.

5.6. Indien de student 2 of meer lesdagen van de Foundation en/of Advanced Doula Training heeft gemist, dient de student zich opnieuw voor de betreffende training in te schrijven. Het lesgeld is dan 75% van het dan geldende tarief.

5.7. Indien BiA Training een student verdere deelname aan de training en/of certificering heeft ontzegd (zie punt 3g.), vindt er geen terugbetaling van lesgelden plaats. Indien er nog openstaande facturen zijn, geldt er een betalingsverplichting

5.8. In alle overige gevallen kan niet geannuleerd worden.

6. Covid-19 en andere calamiteiten

6.1. Indien BiA Training een training moet verplaatsen of aanpassen vanwege covid-19 regels of andere calamiteiten, opgelegd door de regering, of door ziekte / besmettelijkheid van de trainer en er is geen andere trainer voorhanden om de training te geven, dan zal de student in de gelegenheid gesteld worden om te kiezen tussen deelname aan de training deels online en deels op locatie (met een nieuw te bepalen datum voor de hands-on deel van de training), of de deelname te verplaatsen naar een volgende training, indien mogelijk naar een datum naar keuze, zonder bijkomende kosten. Annuleren is niet mogelijk buiten de normale annuleringsmogelijkheden.

6.2. Indien de student binnen de dan geldende richtlijnen, een covid-19 test heeft gedaan en deze is negatief, kan de student deelnemen aan de training.

6.3. Indien de klachten hoogstwaarschijnlijk voortkomen vanwege niet-covid gerelateerde aandoeningen (bijvoorbeeld hooikoorts), doet de student een sneltest. Indien deze negatief is, kan de student deelnemen aan de training.

6.4. Indien de student vanwege covid-19 klachten / positieve test niet mee kan doen aan de training, dan kan deze de training een volgende keer bijwonen met inachtneming van €150,- administratiekosten. Deelname wordt afgesproken met BiA Training op basis van beschikbaarheid van deelnameplek in de training. Deze verschoven training kan vervolgens niet meer geannuleerd worden. Indien er in de tussentijd een prijsverhoging heeft plaatsgevonden, wordt het verschil in rekening gebracht.

6.5. Indien de student vanwege een ernstige calamiteit (overlijden, ernstige ziekte van zichzelf of van familielid in de eerste graad) niet aanwezig kan zijn, kan deze de training een volgende keer bijwonen met inachtneming van €150,- administratiekosten. Deelname wordt afgesproken met BiA Training op basis van beschikbaarheid van deelnameplek in de training. Deze verschoven training kan vervolgens niet meer geannuleerd worden. Indien er in de tussentijd een prijsverhoging heeft plaatsgevonden, wordt het verschil in rekening gebracht.

6.6. In alle overige gevallen kan niet geannuleerd worden.

6.7. Indien er in verband met covid-19 van overheidswege een 1,5-meterafstandregel geldt, is de groepsgrootte 15 deelnemers, op de huidige leslocatie. Bij een andere locatie is dit mogelijk anders.